O FIRMIE
...zarządzanie bezpieczeństwem pracy to zarządzanie POTENCJALNYMI STRATAMI.
... co 15 sekund ginie pracownik w wypadku przy pracy (dane Międzynarodowej Organizacji Pracy)
...zewnętrzni usługodawcy w zakresie bhp powinni posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (w obszarze bhp) lub ukończone studia wyższe i specjalistyczne studia podyplomowe
...jeżeli potencjalne zagrożenie jest aktywne to prędzej czy później spowoduje zaistnienie wypadku
...obszar rażenia spowodowany wybuchem zapalniczki gazowej ma średnicę 1 metra
...istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w stosunku do osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy - w trybie powództwa cywilnego
...termin: "zasadnicze wymagania" - określa wymagania ujęte w dyrektywach Unii Europejskiej tzw. nowego podejścia. Termin: "szczegółowe wymagania" - określa wymagania lub specyfikacje techniczne wyszczególnione w aktach prawnych Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia
...środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dzielą się na trzy kategorie:
I kategoria: ŚOI chroniące przed minimalnymi zagrożeniami
III Kategoria: ŚOI chroniące przed zagrożeniami życia lub takimi, które mogą powodować poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu
II Kategoria: ŚOI o konstrukcji pośredniej - nie należące do I i III kategorii
...za realizację wymagań zasadniczych odpowiedzialność ponosi PRODUCENT maszyny. Za realizację wymagań minimalnych odpowiedzialność ponosi UŻYTKOWNIK.